Đối tượng của chương trình

Khách hàng cá nhân

Điều kiện

Đã mua xe Honda, tiến hành bảo dưỡng 5.000km trong hệ thống Nhà phân phối Honda và đang sử dụng xe (Đăng ký xe đang có hiệu lực)

Đối tượng đứng tên khi mua chiếc xe tiếp theo

  • Chính cá nhân đó
  • Vợ/chồng, bố/mẹ đẻ, con ruột, anh/chị/em ruột của cá nhân đó
  • Công ty, Chi nhánh Công ty có Người đại diện theo pháp luật của Công ty là chính cá nhân đó

Khách hàng Công ty/ Chi nhánh Công ty

Điều kiện

Công ty, Chi nhánh Công ty đã mua xe Honda, tiến hành bảo dưỡng 5.000 km trong hệ thống Nhà Phân phối Honda và đang sử dụng xe (Đăng ký xe đang có hiệu lực)

Đối tượng đứng tên khi mua chiếc xe tiếp theo

  • Chính Công ty, Chi nhánh Công ty đó
  • Cá nhân là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Chi nhánh Công ty đó

Lưu ý: Giấy tờ chứng minh mối quan hệ

*Lưu ý: Không áp dụng với Công ty con, khác tư cách pháp nhân hoặc Chi nhánh Công ty hạch toán độc lập.